Miljøtilsyn

Kommunerne og Miljøstyrelsen skal føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Der skal føres tilsyn med, at de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven overholdes. Derudover føres der bl.a. tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om vejledning og forebyggelse. Virksomheder får gennem dialogen i miljøtilsynet mulighed for at tilpasse produktion og praksis, inden der er tale om en egentlig overtrædelse af gældende love og regler.

Når det fungerer godt, kan miljøtilsyn også bidrage til få fokus på ressourceoptimering i virksomheden og på den måde være værdiskabende. Hos mindre virksomheder er miljøtilsynet med til at skærpe fokus på miljø, mens det for større virksomheder bl.a. er muligheden for gennem dialog at forebygge miljøproblemer, der er det centrale.

Type af miljøtilsyn

Et basistilsyn laves, som et samlet tilsyn for alle virksomhedens relevante miljømæssige aktiviteter, som fx opbevaring af spildolie og farligt affald. Der kan ved henvendelser og evt. klager gennemføres yderligere miljøtilsyn end de oprindelige planlagte. Der kan af disse grunde være situationer, hvor der foretages miljøtilsyn oftere end en gang om året på visse virksomheder.

Før og under miljøtilsynet

Du vil oftest få brev om det kommende miljøtilsyn, og som minimum 14 dage før, medmindre du har aftalt andet med os.

På selve tilsynet gennemgår vores tilsynsmedarbejdere bl.a. virksomhedens opbevaring og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald samt andet affald m.v. Har ejendommen en miljøgodkendelse vil den være udgangspunkt for tilsynet.

Du vil ved tilsynet typisk blive spurgt om at vise dokumentation for aflevering af affald m.v.

Efter tilsynet

Du vil efter virksomhedstilsynet modtage en tilsynsrapport, hvor virksomhedens miljøforhold beskrives. Du vil sammen med tilsynsrapporten modtage et tilsynsbrev med bemærkninger til tilsynet og med eventuelle håndhævelser, som kommunen skal foretage.
Dele af tilsynsrapporten bliver derudover offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor det fremgår om der er konstateret jordforurening eller om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.

Henstillinger, indskærpelser og påbud

Hvis vi under et tilsyn støder på forhold, der ikke er som de burde være, så kan vi:

– Henstille at forholdene bringes i orden. Henstillinger bruges kun når forholdet er af mindre betydning og såfremt der ikke er tale om f.eks. overskridelse af vilkår eller regler fastsat i en bekendtgørelse.

– Indskærpe at forholdene bringes i orden. Indskærpelser bruger vi, hvis der er tale om f.eks. overskridelse af et vilkår i en miljøgodkendelse eller regler fastsat i bekendtgørelse. Indskærpelser er en påmindelse om jeres gældende retstilstand og skal efterkommes. Hvis en indskærpelse ikke efterkommes kan det medføre en politianmeldelse. Indskærpelser kan ikke påklages og skal ikke varsles.

– Påbyde at forholdene bringes i orden. Påbud bruges hvis der er behov for at regulere et væsentligt miljøforhold, men hvor der ikke er fastsat vilkår eller fastsat udspecificerede regler for forholdet. Et påbud skaber en ny retstilstand for virksomheden og kan påklages.

Hvis der er fare for sundheden eller trussel om væsentlig skade på miljøet kan kommunen meddele påbud mundtligt (f.eks. om standsning). Et mundtlige påbud følges altid efterfølgende op af et skriftligt. Hvis et påbud ikke følges vil vi indskærpe, at påbuddet skal efterkommes, og om nødvendigt politianmelde forholdet.

Brugerbetaling

Kommunen opkræver brugerbetaler for timer brugt i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsyn samt udarbejdelsen af miljøgodkendelser. Årsagen til dette er at disse er omfattet af reglerne om brugerbetaling.

Du kan læse mere om reglerne for brugerbetailing i bekendtgørelsen nr. 463 af 21. maj 2007
 
Du skal betale for de timer som kommunen bruger på at:

• føre tilsyn med virksomheden, gælder både på og udenfor virksomheden
• meddele påbud
• udtage prøver og gennemgå egenkontrol
• foretage beregninger (f.eks. luft)
• vurderer grønne regnskaber
• behandle ansøgninger om miljøgodkendelse

Det gælder både de timer, hvor tilsynsmedarbejderen er på virksomheden rent fysisk men også de timer som tilsynsmedarbejderen bruger på forberedelse af tilsynet, afrapportering og evt. opfølgning på henstillinger og indskærpelser. Der betales ikke for tid til transport til og fra tilsynet, dialog om frivilligt miljøarbejde f.eks. indførelse af miljøstyring eller deltagelse i grønne netværk.

Betalingen for tilsynene vil blive opkrævet i november for perioden 1. november i det forgangne år til 1. november i indeværende år. Vi kan kræve betaling for miljøgodkendelser umiddelbart efter de er meddelt. Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen og er 318,04 kr. i 2017. Hvis tilsynet er udført af ekstern konsulent faktureres 57,79% af regningen videre til virksomheden. Hvis kommunen har haft udgifter til f.eks. prøvetagning, analyser eller konsulentbistand, faktureres 57,79% videre til de relevante virksomheder.

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside, og få tjek på reglerner om miljøtilsyn