Anmeldelse til kommunen

Alle virksomheder, hvor der forekommer farligt affald, skal anmelde dette til kommunen uanset mængder.

Anmeldelsen skal omfatte omlysninger om affaldstype (EAK-kode), affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Ved ændringer skal der fremsendes en fornyet anmeldelse til kommunen.

Virksomheder som frembringer olieaffald i form af industriolie eller smøreolie af mineralsk oprindelse, skal sikre, at væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med henblik på regenerering til baseolie.

Tømningsordning for olie- og benzinudskiller

Affald fra olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang skal indsamles via den kommunale indsamlingsordning. Der er indført en generel benyttelsespligt for virksomhederne.

Virksomheder som ikke er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning skal kontakte ALFA Specialaffald på telefon 5488 1100. AffaldPlus bliver dernæst kontaktet for at tilmelde virksomheden den kommunale indsamlingsordning.

Du kan ved at klikke her søge om fritagelse fra den kommunale tømningsordning af olie- og benzinudskillere og sandfang

Ansøgning om fritagelse

Byrådet kan efter ansøgning meddele virksomheder fritagelse for den kommunale indsamlingsordning, hvis virksomheden godtgør, at den kan håndtere og bortskaffe affaldet miljømæssigt forsvarligt. Du finder skemaet til ansøgning om fritagelse for benyttelsespligten her (link)