Opbevaring, håndtering og aflevering

Opbevaring
Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde farligt affald.

Der skelnes mellem lang tids opbevaring inde på virksomheden og opbevaring ved afhentningen. Årsagen er at langtidsopbevaringen er reguleret via virksomhedens miljøgodkendelse/branchebekendtgørelse/foreskrifter for midlertidige aktiviteter mens opbevaring i forbindelse med afhentningen er reguleret af affaldsreglerne.

Du kan ved at klikke her læse mere om opbevaring af olier og kemikalier

Aflevering

Mindre mængder
Mindre mængder farligt affald kan også afleveres på genbrugspladserne. Der er indført en mængdebegrænsning, således at der maksimalt må afleveres i alt 200 kg pr. år. Affaldet må ikke afleveres i større emballager end det kan håndteres manuelt.

Farligt affald skal afleveres til pladspersonalet og der udstedes kvittering. Kvitteringsskemaet kan downloades således, at det kan medbringes på genbrugspladsen i udfyldt stand.

Du finder kvitteringsskemaet her

Større mængder
Større mængder farligt affald skal bortskaffes via godkendt transportør til et godkendt modtageanlæg, som angivet i virksomhedens anmeldelse.