Farligt affald

Farligt affald dækker over stort set alt affald, der er skadeligt for miljøet og mennesker. Farligt affald er fx:

• Organisk affald med halogener som f.eks. halogenerede opløsningsmidler
• Skæreolier
• Andet organisk affald, som f.eks. opløsningsmidler, bremsevæske, toner, malingsrester
• Kviksølvholdigt affald
• Reaktive stoffer
• Gift
• Uorganisk farligt affald, som syrer og baser
• Klinisk risikoaffald (særskilt anvisningsordning)
• Affald fra tømning af olie- og benzinudskillere (særskilt henteordning)
• Køle- og smøremidler
• Akkumulatorer
• Olieaffald fx motor-, gear- og smøreolier
• Spraydåser
• Lysstofrør
• Småbatterier

Du kan læse mere om affald defineret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsen bilag 2 og 3, som du finder ved at klikke her.

Aflevering
Afleveringen af farligt affald er delt efter om det er genanvendeligt affald omfattet af Energistyrelsens affaldsregister og selve affaldsbekendtgørelsen eller ikke-genvendeligt farligt affald omfattet af kommunens regulativ.


Genanvendeligt affald
Du skal selv sørge for afhentning og behandling af det genanvendelige affald ved at vælge transportør, indsamler og modtageanlæg som er i Energistyrelsens affaldsregister eller ved at benytte en af de andre muligheder, der fremgår af § 24 i affaldsaktørbekendtgørelsen. I øvrigt skal du sikre en høj reel genanvendelse af affaldet. Du kan læse affaldsaktørbekendtgørelsen ved at klikke her.

Du kan ved at klikke her finde Energistyrelsens affaldsregister.

Aflevering af små mængder
Du kan aflevere mindre mængder farligt affald på en genbrugsplads, dog kun de typer af farligt affald som må modtages på genbrugspladsen.

Virksomheder skal betale for at aflevere affald på genbrugspladserne, og kan maks. aflevere:

200 kg miljøfarligt affald om året på genbrugspladsen
50 stk. lysstofrør pr. besøg

Du kan ved at klikke her læse mere om reglerne for aflevering af farligt affald på genbrugspladserne.

Store mængder af ikke-genanvendeligt farligt affald
Ved større mængder ikke-genanvendeligt farligt affald skal virksomheden sikre, at affaldet afleveres til et anlæg, som har en miljøgodkendelse, og som er godkendt til at modtage den pågældende affaldstype. Affaldstypen bestemmes efter EAK-koden.


Du skal selv sørge for afhentning ved at vælge transportør/indsamler, der har tilladelse til transportere farligt affald, i Energistyrelsens affaldsregister. Du kan ved at klikke her finde Energistyrelsens affaldsregister.

Du kan evt. kontakte ALFA Specialaffald på tlf. 5488 1100 eller besøge deres hjemmeside www.alfa.dk

Opbevaring
Opbevaringen er reguleret via virksomhedens miljøgodkendelse/branchebekendtgørelse/forskrifter for midlertidige aktiviteter/kommunens regulativ for opbevaring af kemikalier og affald.

Du kan ved at klikke herunder læse mere om opbevaring af olier og kemikalier.