Spørgsmål vedr. opkrævning

22/2-2021

Vi har herunder lavet en oversigt, så du kan få besvaret eventuelle spørgsmål til den kommende regning.

Hvor ofte skal jeg betale for renovation?

Renovation opkræves én gang årligt. På opkrævningen figurerer dog også din ejendomsskat som opkræves to gange om året.

Hvis du laver ændringer til din affaldsløsning i løbet af året ved f.eks. at tilføje en ekstra beholder til restaffald opkræves denne udgift separat efter ændringen er sket.

Hvor meget skal jeg betale i 2021?

Prisen for renovation kan variere alt efter, hvilken ordning du har. Du kan herunder se, hvad prisen for 2020 og 2021 er, hvis du har et såkaldt standardsæt med 2x 240 liters 2-kammer beholdere.
Der er også et priseksempel, hvis du bor i sommerhus.


OBS: Der er i år 32 årlige tømninger i sommerhusområde mens der er 2021 vil være 38 tømninger. Du kan læse mere om ændringen under næste spørgsmål vedr. prisstigning.

*Der sker en stigning for renovation i 2021. Du kan i spørgsmålet herunder læse mere om årsagen.

Prisstigning i 2021

Når affaldet er blevet indsamlet og behandlet sælges dét som kan genanvendes på en såkaldt affaldsbørs. Dette er et sted hvor virksomheder kan anskaffe sig brugbare produkter der af andre virksomheder er kasseret som affald.

Priserne for affald kan som på andre områder variere afhængig af bl.a. udbud og efterspørgsel.

Årsag til stigning i 2021
Der har tidligere været en indtægt i forhold til vores indsamlet papir, men markedet har ændret sig, og dette har medført at der på nuværende tidspunkt i stedet er en udgift forbundet med papiret.

En anden ændring i forhold til udgifter affaldet er behandlingsomkostningerne for glas, metal og hård plast som er steget.

10 typer affald
Foruden overstående årsager, så vedtog et flertal i Folketinget i sommers, at der fra 2021 skal ske en ændring, som gør affaldsindsamlingen for alle landets kommuner mere ensartet.

Alle kommuner i Danmark skal sortere i de samme 10 typer affald, og det er en justering i forhold til den nuværende affaldsordning som er i kommunen i dag. Du kan læse mere om de 10 typer affald i spørgsmålet længere nede.

Hvis du ejer et sommerhus
Der er sket en ændring af tømningsintervallet i sommerhusområdet. Der har tidligere været 32 tømninger om året, men fra 2021 vil dette ændre sig til 38 tømninger. Dette skyldes at månederne med ugetømning fremadrettet følger planloven, og de måneder som det er lovligt at bo i sit sommerhus uden anden tilladelse.

Da ændringen involverer flere tømninger, er prisen for affaldsordningen i sommerhuset steget.

Kan jeg afmelde min ordning? Eller dele af den?

Det er lovpligtigt for en ejendom at være tilmeldt renovation. Du kan i særlige tilfælde søge hel- eller delvis fritagelse.

Du kan læse mere om dispensation  ved at klikke her. OBS: Du kan ikke søge med tilbagevirkende kraft.

Det er obligatorisk at være tilmeldt følgende:

 • En affaldsløsning til mad- og restaffald
 • En affaldsløsning til genbrug (metal, plast, glas, papir og småt pap)
 • Genbrugspladsgebyr
 • Grundgebyr
 • Storskrald*

Overstående kan ikke fravælges – heller ikke selvom du ikke bruger storskraldsordningen eller genbrugspladsen.

*Storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse samt stuehuse til landbrug. Hvis man bor i etagebolig med over 20 boligenheder, kan ordningen fravælges. Dette er dog en beslutning som gælder for alle boligenheder, og som kun kan tages af boligselskab/ejerforening eller bestyrelse. Enkle adresser kan ikke være tilmeldt storskraldsordningen alene.

Hvad dækker grundgebyr?

Grundgebyret dækker over

 • administration
 • investering til bl.a. nye beholdere i 2021
 • sortering og indsamling af genbrugsaffald (glas, metal, hård plast, papir og småt pap)

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i sommers at der skal sorteres endnu mere affald, og at alle kommuner skal sortere de samme 10 typer affald. For at imødekommende dette krav som træder i kraft i sommer 2021, har Næstved Kommune vedtaget at der skal indkøbes én affaldsbeholder mere til alle adresser samt en såkaldt miljøkasse til farligt affald. Denne investering indgår som en del af grundgebyret.

Derudover er der sket en ændring i forhold til udgifterne for genbrugsaffaldet, som er steget. Du kan læse mere om stigningen i spørgsmålet om “Prisstigning i 2021” længere oppe.

Grundet tilføjelsen af en ekstra beholder og miljøkassen, skal der også foretages ekstra tømninger af disse, og denne udgift er også dækket af grundgebyret.

Affaldsområdet er baseret på et såkaldt “hvile-i-sig-selv” princip, hvilket betyder at udgifter skal dækkes af brugerne. Hvis priserne falder, bliver tingene billigere, men hvis priserne stiger, skal der opkræves mere. Udgiften for en beholder til mad- og restaffald er f.eks. billigere i 2021, og derfor er denne pris også faldet på opkrævningen for næste år. Investeringen til justeringen af den nuværende affaldsordninger herunder flere tømninger og nye affaldsbeholdere/miljøkasser, skal afvikles over de næste fire år, hvilket er årsagen til at grundgebyret vil være væsentlig højere end normalt i denne periode.

Hvem får regningen?

Oversigten over ejendomsskattebilletten og selve opkrævningen til januar sendes til ejeren af en ejendom. Hvis ejendommen ejes af flere personer, sendes originalen til den såkaldte hovedejer mens medejer(e) får en kopi.

Hovedejer og medejer kan sagtens eje lige meget af ejendommen, men dén person som står først på skødet bliver betegnet som hovedejer.

Jeg har solgt min ejendom, men har modtaget en regning

Opkrævningen for renovation og ejendomsskat sendes til dén ejer, som registreret når data fra systemet trækkes. Det betyder, at selvom du har solgt din ejendom, kan du stå som ejer i systemet endnu for de sidste informationer ikke er nået at gå igennem.

Mellemværende omkring renovation mellem dig og ny ejer, skal håndteres i refusionsopgørelsen.

Jeg har ændret min ordning, men prisen er stadig den samme

Hvis du har ændret din affaldsordning fx ved at tilføje en ekstra beholder, kan denne ændring være kommet for sent til at komme med på vores hovedopkrævning i februar.

Ændringen vil derfor komme med når vi laver næste reguleringer. Reguleringerne sker løbende fordelt over hele året.

Justering af affaldsordning og 10 typer affald

Den nye klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi har til formål at øge genanvendelse og nedbringe CO2-udledningen gennem bl.a. øget sortering af affald til genanvendelse. For at skabe denne ændring ønsker et flertal i Folketinget at:

 • Mere affald skal sorteres mere ensartet
 • Ens indsamling i alle kommuner af 10 typer affald

Indsamlingen kan tilpasses de lokale forhold i forhold til boligtyper og valg af tekniske løsninger.

I Næstved Kommune indsamler vi allerede 7 typer affald af de 10, og derfor vil den kommende ændring blive en justering af affaldsordningerne. De nye typer affald der skal indsamles derhjemme er:

 • Mad- og drikkekartoner
 • Blød plast
 • Farligt affald

Det er op til hver enkelt kommune at vælge, hvordan disse 10 typer affald skal sorteres ud fra opsatte scenarier. Dog må der max være 2-4 affaldsbeholdere ved et enfamiliehus.

Lokalpolitisk beslutning
Byrådet i Næstved Kommune skal til foråret/sommeren 2021, beslutte, hvordan affaldet skal sorteres og hvor mange beholdere der skal være på en ejendom. Det er dog allerede vedtaget, at udgifterne forbundet med bl.a. investering i nye affaldsbeholdere skal afvikles over 4 år.

Dette er bl.a. årsagen til, at prisstigningen for 2021. Affaldsområdet er et brugerbetalt område med et såkaldt “hvile-i-sig-selv” princip. Dette betyder at udgifterne dækkes alene af
affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Godkendelse af budget

Du kan ved at klikke her læse mere om godkendelse af budget for 2021.

Budgettet er godkendt af Byrådet i Næstved Kommune den 25. august 2020.