Offentliggørelse af regulativ for husholdningsaffald

30/6-2021

Byrådet har på mødet den 29. juni 2021 vedtaget revideret regulativ for husholdningsaffald, der er gældende fra 1. juli 2021.

Du ved at klikke her finde regulativet for husholdningsaffald i Næstved Kommune.

Formålet med at revidere regulativet for husholdningsaffald er at få det opdateret i overensstemmelse med den reviderede affaldsbekendtgørelse og affaldsaktørbekendtgørelse, der begge trådte i kraft 1. januar 2021.


Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Næstved Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker, samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.
Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.


Baggrunden for revisionen af de to bekendtgørelser er gennemførelse af reviderede krav i EU’s direktiv om affald 2018/851/EU, og tilpasninger af dele af den nationale politiske aftale om Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Desuden vedtog et flertal i Folketinget sidste sommer, at alle landets kommuner skal sortere i de samme 10 typer affald. Den nye ændring skal hjælpe med at øge mængderne af sorteret affald til genanvendelse, og nedbringe CO2-udledning.


Byrådet vedtog den 27. april 2021, hvordan de ti fraktioner skal indsamles i Næstved Kommune. Regulativet for husholdningsaffald er opdateret således, at det indeholder de af Folketinget vedtaget fraktioner. Dvs. der er tilføjet beskrivelse af sortering, indsamling og håndtering af de nye fraktioner: Mad- og drikkekartoner, ødelagte tekstiler og farligt affald.


Regulativet har været i offentlig høring i 4 uger, hvor høringsfristen udløb den 23. april 2021 og der indkom en kommentar og en bemærkning til regulativet.


Kommentaren gav anledning til tydeliggørelse af en række definitioner i regulativet. Bemærkningen, gav ingen anledning til ændring af regulativet.