Offentliggørelse af regulativ for erhvervsaffald

30/6-2021

Byrådet har på mødet den 29. juni 2021 vedtaget revideret regulativ for erhvervsaffald, der er gældende fra 1. juli 2021.

Du kan finde regulativet for erhvervsaffald ved at klikke her.

Formålet med at revidere regulativet for erhvervsaffald er at få det opdateret i overensstemmelse med den reviderede affaldsbekendtgørelse og affaldsaktørbekendtgørelse, der begge trådte i kraft 1. januar 2021.


Baggrunden for revisionen af de to bekendtgørelser er gennemførelse af reviderede krav i EU’s direktiv om affald 2018/851/EU, og tilpasninger af dele af den nationale politiske aftale om Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Regulativet for erhvervsaffald er opdateret således, at en række begreber og tekster udgår og erstattes med nye, så der er overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. F.eks. udgår begreber som kildesortering og dagrenovationslignende affald, og nye kommer til som f.eks. særskilt indsamling og husstandslignende restaffald.

Den eksisterende henteordning for genanvendeligt affald udvides med flere typer af affald (fraktioner). Ændringen omfatter kommunens egne virksomheder og institutioner samt virksomheder beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv. Grundet national lovgivning må de øvrige virksomheder ikke være omfattet af ordningen.


Der er krav om, at der for imprægneret træ, som ikke kan materialenyttiggøres, men kan forbrændes, skal etableres en ordning således, at det forbrændes i stedet for deponeres.


For at imødekomme kravet om at en bygherre skal sikre, at transportøren forsynes med bygge- og
anlægsaffaldsanmeldelse og løbenummer, er der i regulativet tilføjet en ordning for ikke-genanvendeligt byggeaffald. Ordningen skal understøtte, at bygherre/virksomheder anmelder til og benytter kommunale ordninger og sikrer korrekt håndtering og sporbarhed i forhold til affaldet.


Regulativet har været i offentlig høring i 4 uger, hvor høringsfristen udløb den 23. april 2021 og der var ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.