Affaldsprojekt ved Dania

– En del af Bæredygtig Grøn Byudvikling

Næstved Kommune har etableret en ny affalds-ø med fire nedgravede containere til affald i området omkring Dania i Næstved. Nedgravede containere er et lukket system til affald, hvor affaldet opbevares under jorden, hvor der er koldere og risikoen for lugtgener fra affaldet mindskes. Systemet er samtidig beskyttet mod skadedyr.

De nye nedgravede containere er en del af et affaldsprojekt under Bæredygtig Grøn Byudvikling, hvor Næstved Kommune, med støtte fra EU, skal undersøge, hvordan man kan håndtere affald fra både private og erhverv i samme containere. Der er mulighed for at aflevere følgende typer affald for både erhverv og private: madaffald, papir, pap, metal og hård plast, glas, restaffald samt batterier.

Et af formålene med projektet er at få så mange af de eksisterende affaldscontainere ud af Næstved midtby, så mængden af tung trafik og CO2 minimeres. Hjemtagelsen af de gamle affaldscontainerne vil samtidig også medføre færre lugtgener og skadedyr, da affaldet fremadrettet vil blive opbevaret i de nedgravede containere under jorden.

Både borgere og erhvervsliv har bidraget med input til projektet. Når projektet er afsluttet om et års tid (forår 2021), skal erfaringerne indgå i kommunens overvejelser om et samlet nedgravet affaldssystem.

”Vores viden fra projektet skal indgå i vurderingen af mulighederne for at indføre affaldsløsningen i hele Næstved centrum, så vi får en mere attraktiv bymidte og mindre tung trafik. Det nye er, at affaldet bliver vejet ved aflevering, så borgeren kan følge med i, hvor stort deres CO₂-aftryk er. Det skaber en ny dimension, hvor borgerne kan følge med i deres affaldsmængder, og se hvor mange kg de præcis smider ud,” siger Anette Moss, projektleder i Bæredygtig Grøn Byudvikling, der står bag affaldsprojektet.

En innovative affaldsløsning

Tankerne om at få affaldscontainerne ud af bymidten har eksisteret længe i kommunen. Med støtten fra EU’s Regionalfond bliver det nu muligt at få afprøvet muligheden i praksis, at bruge erfaringer fra andre kommuner og at vove sig ud i nye, innovative løsninger.

”Uden EU-midler var vi ikke gået i gang med at udvikle et digitalt feedback-system. Digitale systemer er ressourcekrævende, og der er derfor behov for økonomisk bidrag, før en kommune kan kaste sig ud i det – og dermed fremme den grønne udvikling,” siger Anette Moss.

Som noget nyt omfatter pilotprojektet ikke blot affald fra private husholdninger, men også fra forretninger i området.

”Det er afgørende, at så store dele af erhvervslivet er med, for at vi kan få affaldscontainerne og den tunge trafik ud af bymidten. Vi har inddraget erhvervslivet i pilotområdet på et tidligt tidspunkt, og det har givet virksomhederne mulighed for medbestemmelse og en følelse af ejerskab til projektet. Deltagelsen er selvfølgelig frivillig, men vi oplever stor opbakning fra erhvervslivet,” siger Anette Moss.

Forud for projektet blev der taget kontakt til forretninger og virksomheder i Kindhestegade og Dania samt en lille del af Ringstedgade i det centrale Næstved, som projektet omfatter. Tilbagemeldingerne var positive og bidrog til projektets videre arbejde.

Forsøget med de nye affaldscontainere er en del af Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudviklings-projektet i Næstved Kommune, som med støtte fra EU’s Regionalfond sætter fokus på bæredygtig, grøn byudvikling, blandt andet med energireduktion gennem smarte løsninger og metoder.

Du kan læse mere om Bæredygtig Grøn Byudvikling på www.ressourcecity.dk/bgb

Denne aktivitet er en del af Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling